gmina Nieporęt

Dotacje do wymiany pieca gmina Nieporęt

Budynek mieszkalny jednorodzinny

max. 75% kosztów przedsięwzięcia

nie więcej niż 5000 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych

Lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej

max. 75% kosztów przedsięwzięcia

nie więcej niż 5000 zł poniesionych kosztów kwalifikowanych

Na co przyznawana jest dotacja?

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie następujących kosztów przedsięwzięcia (koszty kwalifikowane):

  • demontaż dotychczasowego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła zasilanego prądem lub gazem,
  • zakupu i montaż osprzętu niezbędnego do instalacji i funkcjonowania nowego źródła ciepła.

Warunki przyznania dotacji

Złożenie wniosku.
Do wniosku należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  • 1oświadczenie o prawie do nieruchomości (budynku/lokalu), zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
  • 2jeżeli w budynku objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza – oświadczenie o prowadzeniu takiej działalności;
  • 3jeżeli wniosek złożył tylko jeden lub kilku ze współwłaścicieli nieruchomości – oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na wymianę źródła ciepła objętą wnioskiem o udzielenie dotacji;
  • 4jeżeli wniosek składa pełnomocnik Wnioskodawcy – pełnomocnictwo udzielone przez Wnioskodawcę;
  • 5jeżeli wniosek składa wspólnota mieszkaniowa – kserokopię uchwały wspólnoty w sprawie powołania zarządu wspólnoty oraz uchwały wspólnoty w sprawie zgody członków wspólnoty na realizację przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem liczby lokali objętych wspólnotą;
  • 6kopie umów lub rachunków potwierdzających możliwość dostarczenia niezbędnych mediów dla funkcjonowania nowego źródła ciepła (prąd lub gaz), z zastrzeżeniem ust. 7.
  • 7 Wnioskodawca przedkłada oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 4 - 6 do wglądu załatwiającego sprawę pracownika Urzędu Gminy, celem poświadczenia kopii tych dokumentów za zgodność z oryginałem lub przedstawia kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Kiedy jest przyznawana dotacja?

Po podpisaniu umowy z Gminą.

Łączy się z programem Czyste Powietrze?

TAK

Informacje

Urząd Gminy Nieporęt
Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

22 767 04 10

Dokumenty niezbędne do przyznania dotacji są dostępne na stronie:

www.nieporet.pl/promowane/juz-dzis-skorzystaj-z-dotacji-i-wymien-piec-co/